REGULAMIN

 

§1

ZASADY OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się w domenie https://eredaktorka.pl/ (zwany dalej: Serwisem), którego administratorem jest Eredaktorka.

2. Eredaktorka przygotowuje, opracowuje lub tworzy materiały dydaktyczne i edukacyjne.

3. Oferta Eredaktorki ma charakter edukacyjny i jest skierowana przede wszystkim do osób, które potrzebują wsparcia w opracowaniu materiałów edukacyjnych lub dydaktycznych m. in. prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych i innych. Usługi Eredaktorki należy traktować w kategoriach doradztwa edukacyjnego, ukierunkowującego Zamawiającego merytorycznie, językowo i stylistycznie w ramach umówionego zagadnienia. Wykonywane przez Eredaktorkę usługi stanowią tylko i wyłącznie pomoc, wsparcie w wytworzeniu samodzielnego materiału przez Zamawiającego. Oferowana pomoc w redagowaniu tekstów ma na celu tylko i wyłącznie usprawnienie postępowania i rozwoju edukacyjnego Zamawiającego. 

4. Eredaktorka za pomocą Serwisu oferuje świadczenie wyżej wskazanych usług na odległość.

 

§2

WYCENA USŁUGI

1. Zapytanie o wycenę jest niezobowiązujące i bezpłatne.

2. Podczas wyceny usługi należy podać jej typ (praca magisterska, licencjacka, itd.), oczekiwany termin realizacji zamówienia przez Eredaktorkę i ilość stron.

3. Zapytanie realizowanie jest poprzez przesłanie do Eredaktorki wypełnionego formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie. Skierowanie zapytania przez Zamawiającego za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie jest równoznaczne z: akceptacją niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym na formularzu oraz akceptacją klauzuli RODO.

 

§3

REALIZACJA USŁUGI

 

1. Eredaktorka za pomocą Serwisu oferuje świadczenie usług na odległość. Warunkiem świadczenia usług przez Eredaktorkę jest:

a) wypełnienie formularza zapytania zamieszczonego na stronie internetowej Eredaktorki: https://eredaktorka.pl

b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym i niniejszym Regulaminie,

d) określenie przez Zamawiającego szczegółowych warunków przedmiotu umowy i zaakceptowanie ich przez Eredaktorkę,

e) dokonanie terminowej płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Zamawiający wraz z Eredaktorką przed realizacją usługi zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy określających warunki zlecenia. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część umowy indywidualnej. Zamawiający wyraża zgodę na włączenie treści Regulaminu do umowy indywidualnej.

 

§3

OBOWIĄZKI STRON

 1. Realizacja usług świadczonych przez Eredaktorkę odbywa się etapami ustalonymi indywidualnie z Zamawiającym.

2. Eredaktorka rozpocznie realizację usługi po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu, zawarciu Umowy Indywidualnej oraz po uiszczeniu przez Zamawiającego na rzecz Eredaktorki ustalonej przez strony kwoty wynagrodzenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie uiści którejkolwiek z kwot wynagrodzenia we wskazanych terminie, Eredaktorka ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy. Za początek realizacji zleconej usługi uznaje się wpłynięcie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Eredaktorki.

3. Rozliczenie za wykonanie usługi przez Zamawiającego odbywa się w sposób ratalny lub za całą usługę z góry. Kwota za realizację usługi naliczana jest w sposób indywidualny pomiędzy Zamawiającym a Eredaktorką. Wybór rozliczenia pozostawiany jest w gestii Zamawiającego.

4. Zamawiający każdorazowo ma obowiązek przesłania potwierdzenia przelewu za dany etap zamówienia na adres poczty elektronicznej Eredaktorki – magda@eredaktorka.pl. Jeżeli pomimo uiszczenia kwoty wynagrodzenia potwierdzenie przelewu nie zostanie przesłane, usługa może nie zostać wykonana w terminie – za co Eredaktorka nie ponosi odpowiedzialności. Konto bankowe, na które dokonywać należy wpłat, nie jest stale monitorowane.

5. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty Eredaktorka potwierdza e-mailowo rozpoczęcie/kontynuowanie wykonywania usługi. Za realizację każdej usługi Eredaktorka wystawi rachunek będący potwierdzeniem realizacji zlecenia.

6. Terminy odbioru przedmiotu umowy zostanie określony przez Strony w umowie indywidualnej.

7. Przedmiot Umowy zostanie wydany Zamawiającemu, tylko i wyłącznie, gdy ten uiści całą kwotę należności za wykonanie usługi. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego całej kwoty należności, Eredaktorka uprawniona jest do odstąpienia od Umowy Indywidualnej, a wpłacone dotychczas kwoty tytułem wynagrodzenia nie podlegają zwrotowi na przez Zamawiającego.

8. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego następuje wyłącznie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Format przesyłanego pliku, to .doc, .docx, .pdf, .xls, .ppt bądź inny, który zostanie ustalony pomiędzy Eredaktorką a Zamawiającym.

9. Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne informacje i źródła, na podstawie których zlecenie powinno powstać, a przede wszystkim narzędzia badawcze i wyniki (jeśli zlecenie tego wymaga). W innym wypadku Eredaktorka korzysta z dowolnych źródeł, a zrealizowane przez niego badanie jest fikcyjne. Ponadto obowiązkiem Zamawiającego jest dostarczenie wymagań edytorskich jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. W chwili, gdy nie zostaną dostarczone szczegółowe informacje edytorskie, wówczas teksty pisane są według standardów, czyli: czcionka 12 TNR, wyjustowany, interlinia 1,5, marginesy 2,5; 2,5; 2,5; 3,0; przypisy czcionka 10 TNR, wyjustowany, interlinia 1,0. Dostarczenie wymogów w trakcie lub po skończonej realizacji może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat związanych z dostosowaniem do wskazanych wymogów.

9a. Zamawiający otrzymuje pracę w częściach. Złożenie pracy w całość jest usługą odpłatną wg obowiązującego cennika.

10. Zlecenia realizowane są po zatwierdzeniu planu pracy i innych wytycznych. Brak zatwierdzonego planu pracy uchyla zasadę o bezpłatnych poprawkach.

11. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie mogą zostać ustalone jedynie po uzyskaniu zgody Eredaktorki, a ustalenia z tym związane wymagają zachowania formy korespondencji elektronicznej. Odpowiedzialność za dokonanie zmian w harmonogramie obciąża wyłącznie Zamawiającego i zobowiązuje go do poniesienia wszelkich wynikłych z tego kosztów w wysokości ustalonej pomiędzy Stronami.

12. Zamawiający ma prawo żądać dokonania poprawek od Eredaktorki. Termin wnoszenia poprawek wynosi 14 dni roboczych. Zgłoszone poprawki powinny dotyczyć kwestii merytorycznych oraz językowych. Na zgłaszanie poprawek Zamawiający ma 7 dni od momentu uzyskania całości lub części zlecenia.

13. Po upływie terminu zgłaszania bezpłatnych poprawek Eredaktorka zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wykonanie poprawek lub prawo odmowy ich realizacji.

 14. Darmowe poprawki Eredaktorka świadczy jedynie dla tekstów tworzonych od początku do końca. Poprawki oznaczają usunięcie błędów lub niewielkiego braku merytorycznych kwestii. Przez poprawki nie rozumie się wytwarzania nowych stron. Za każdą nową wytworzoną stronę Zamawiający jest zobowiązany zapłacić według ustalonej wcześniej kwoty za jedną stronę maszynopisu.

15. Pozostałe poprawki, które nie wynikają z błędów Eredaktorki, a są wynikiem zmian decyzji promotora, czy decyzji Zamawiającego, dokonanych po wcześniejszych ustaleniach, zawsze będą odpłatne. Również poprawki zwiększające objętość pracy, dokonywane po jej napisaniu lub w trakcie pisania, w wyniku dopisywania zagadnień wskazanych przez Zamawiającego lub promotora, są płatne według ustalonej stawki za stronę.

16. Uwagi i wskazówki dotyczące poprawek należy przesyłać w formie skanów, zdjęć kartek z uwagami osób trzecich lub w pliku w wersji elektronicznej, w formie dokładnego opisu, z podaniem numeru strony, numeru akapitu, numeru przypisu itd. Należy przesyłać skany i zdjęcia w pliku o maksymalnej wielkości 25 MB. Wszystkie materiały przesłane przez Zamawiającego powinny być dobrej jakości, zawarty w nich tekst musi być czytelny. Na konsultacjach z osobami trzecimi należy uzyskać pełne, jasne i wyczerpujące informacje dotyczące jakichkolwiek zmian w pracy. Za wprowadzanie nawet nieodpłatnych poprawek z tekstu, który jest nieczytelny przez osobę trzecią na kartkach i nie da się z niech nic odczytać, pobierana zostanie dodatkowa opłata lub ewentualnie wytyczne te mogą nie zostać wprowadzone.

17. Określona liczba stron w ofercie dla zlecenia jest szacunkowa, może ulegać wahaniom. Trudno jest jednoznacznie, przed rozpoczęciem procesu, przewidzieć wynik końcowy. Niemniej jednak Eredaktorka przykłada największą staranność do zbliżonej liczby stron z początkowych ustaleń.

18. Poszczególne części zlecenia wysyłane są partiami. Istnieje możliwość złożenia zamówionej pracy w jeden dokument gotowy do druku przygotowany według dostarczonych nam wymagań edytorskich. Jest to usługa dodatkowo płatna, według ustalonej stawki, nieobowiązkowa.

19. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że opracowane przez Eredaktorkę materiały stanowią kompleksowe opracowanie tematyczne, całościowo przedstawiające określone zagadnienia w oparciu o ogólnodostępną literaturę, wyrażone w postaci cytatów i parafraz. Materiały wytworzone przez Eredaktorkę należy traktować, jako materiał pomocniczy, punkt wyjścia do napisania własnej, samodzielnej pracy.

20. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Eredaktorki o informacje na temat etapu realizacji zlecenia. Przy pisemnej formie Eredaktorka udzieli takiej informacji w ciągu maksymalnie 24 godzin. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Eredaktorki w trakcie realizacji zlecenia. Brak kontaktu z Zamawiającym może spowodować zatrzymanie lub wydłużenie terminu realizacji zlecenia.

21. Materiał powstaje w sposób zgodny z prawem poprzez napisanie, zredagowanie i korektę. Materiały edukacyjne podlegające sprzedaży nie są plagiatem. Zamawiający może dokonać ich weryfikacji na stronie: plagiat.pl. Tylko weryfikacja na plagiat.pl jest wiążąca w ramach niniejszej współpracy, a sprawdzanie tekstu w innych programach lub systemach, nie jest uwzględniane przez Eredaktorkę i nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Zamawiającego. Jeżeli raport ze strony plagiat.pl, wygenerowany w okresie współpracy, stwierdza, że tekst nie jest plagiatem, oznacza to, że Eredaktorka wykonała usługę właściwie.

22. Zamówione opracowanie ma charakter informacyjny, wzorcowy i stanowi jedynie poradę naukową. Materiał ten nie jest pracą dyplomową, magisterską lub inną, ani jej częścią. Nie może być wykorzystywany, jako element składowy pracy. Nie może być wykorzystany do egzaminu ani w celu zaliczenia przedmiotu czy też uzyskania tytułu zawodowego. 

23. Osoba, która wykorzystuje materiał edukacyjny niezgodnie z prawem, traci możliwość uzyskania korekt oraz dalszych konsultacji. Może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Wykonawca może również zażądać usunięcia skutków naruszenia prawa, a w razie niemożności ich usunięcia, może zażądać odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 100 zł netto za każdą stronę A4.

24. Materiały edukacyjne udostępniane w ramach niniejszej współpracy, mają charakter powtarzalny. Ich fragmenty są wykorzystywane do tworzenia kolejnych opracowań i projektów. 

25. Eredaktorka zastrzega, że przygotowane przez niego opracowania są tylko i wyłącznie projektami lub propozycjami prac naukowych, które powinny posłużyć Zamawiającym, jako podstawa do wytworzenia przez nich autorskich, nowych tekstów. Eredaktorka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek sposobu wykorzystania przygotowanych przez Eredaktorkę wzorów przez Zamawiających bądź osoby trzecie, którzy podejmują dowolne działania wyłącznie na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać o konieczności przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym także zapisów Prawa Autorskiego oraz art. 272 k.k.

 

§4

CENA USŁUGI

1. Cena usługi zostanie ustalona indywidualnie z Zamawiającym w Umowie Indywidualnej.

2. Cena usługi uzależniona jest od terminu realizacji zlecenia, objętości i poziomu skomplikowania.

3. Świadczone usługi są odpłatne i ustalane indywidualnie pomiędzy Eredaktorką a Zamawiającym. Minimalny koszt zredagowania jednej strony A4 (1800 znaków) przy zachowaniu pisarskich standardów, tj. czcionka TNR 12 i marginesy L 3,5 cm, pozostałe po 2,5 cm, wynosi 35 zł, ale nie jest to sztywna cena, ponieważ jest uzależniona od czasochłonności zlecenia i stopnia jego skomplikowania, w związku z czym może ona ulec zmianie.

4. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty niezwłocznie po złożeniu zamówienia na numer konta bankowego.

5. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji zamówienia, po jego choćby częściowym wykonaniu przez Eredaktorkę, nie zwalnia z uiszczenia wynagrodzenia. Uiszczone wynagrodzenie za jakąkolwiek część zlecenia, w przypadku rezygnacji z dalszych usług świadczonych przez Serwis, nie podlega zwrotowi.

6. Eredaktorka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, która pojawia się w dziale cennik i formularz zamówienia. Przy czym z tego prawa możemy skorzystać tylko przed dokonaniem pierwszej wpłaty przez Zamawiającego, po dokonaniu pierwszej wpłaty przez Zamawiającego niniejsze uprawnienie wygasa.

7. Po zapytaniu skierowanym do Eredaktorki pisemnie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, Zamawiający otrzyma od Eredaktorki informację o szacowanej cenie usługi. Cena ta będzie podstawą do obliczenia zaliczki, pozostałej kwoty należnej i ewentualnych rat, w których będzie opłacana kwota należna. W zależności od treści zapytania Zamawiającego oraz czasu obowiązywania ewentualnych promocji, Zamawiający otrzyma informację o Cenie Standardowej i Cenie Promocyjnej, a także o wysokości upustu (jako procentowa wartość określająca różnicę pomiędzy Ceną Standardową i Promocyjną). Ostateczna cena określona zostanie w Umowie indywidualnej z Zamawiającym.

8. Rozszerzenie zamówienia lub zmiana jego struktury na życzenie Zamawiającego, podlegają dodatkowej opłacie. Wysokość dodatkowej opłaty zostanie ustalona przez strony wspólnie i w porozumieniu – Strony zobowiązane są do zawarcia aneksu do Umowy Indywidualnej.

 

§5

 ZASADY WYKONANIA USŁUGI

 1. Eredaktorka zapewnia wszystkim Zamawiającym właściwą realizację świadczonych usług. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności znajdujących się poza kontrolą Eredaktorki, Eredaktorka uprawniona jest do zmiany warunków realizacji na inne niż wcześniej uzgodnione.

2. Zmiana warunków realizacji zamówienia dotyczy m. in. zmiany terminu z winy Eredaktorki lub wzrostu ceny za wykonanie usługi, jeżeli ten wzrost ceny jest spowodowany warunkami uniemożliwiającymi Eredaktorce kontynuację wykonania usługi  według pierwotnej wyceny. W przypadku braku pisemnej zgody Zamawiającego na nowe warunki realizacji zlecenia, Eredaktorka anuluje zamówienie oraz dokona zwrotu zaliczki, chyba, że Eredaktorka do czasu rezygnacji przygotuje materiały, wtedy Eredaktorkpomniejszy wysokość uiszczonego wynagrodzenia o kwotę należną tytułem wykonanej pracy na poczet zlecenia.

3. W przypadku braku akceptacji zaproponowanego planu pracy i z góry narzuconego przez promotora Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć niezbędną bibliografię do opracowania zagadnienia.

4. Eredaktorka zobowiązuje się do realizacji zamówienia rzetelnie oraz według dostępnej i potwierdzonej naukowo wiedzy na podstawie ogólnodostępnych materiałów.

5. Eredaktorka nie ponosi odpowiedzialności za subiektywny odbiór przygotowanych tekstów lub ich fragmentów dotyczący doboru zagadnień, długości poszczególnych partii materiału, czy doboru literatury, jeżeli nie są one oparte na wcześniej przekazanych wytycznych przez Zamawiającego.

6. Eredaktorka nie dokonuje zakupu materiałów do realizacji zamówienia, chyba, że Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie kosztów ich zakupu. Eredaktorka poinformuje Zamawiającego o wysokości kosztu zakupu materiałów. Zamawiający we własnym zakresie zakupi wskazane materiały lub powyższe zleci Eredaktorce. Po przekazaniu przez Zamawiającego środków tytułem zakupu materiałów Eredaktorka dokona zakupu materiałów. W momencie wykonania umowy Eredaktorka zwróci ww. materiały Zamawiającemu. Zamawiający ponosi koszt wysyłki materiałów.

7. Po napisaniu pierwszej części pracy Eredaktorka przesyła Zamawiającemu zamówioną przez niego część pracy. Następnie Zamawiający może zgłosić swoje uwagi, które zostaną naniesione. W  przypadku pytań podczas pisania pracy Zamawiający kontaktuje się z Eredaktorką e-mailowo lub telefonicznie. W przypadku, gdy Zamawiający jest zainteresowany dalszą współpracą z Eredaktorką, określa kolejną ilość stron do napisania i dokonuje przedpłaty w wysokości ilości zamówionych stron. Płatności nigdy nie są za całą pracę, lecz przed każdym rozdziałem lub jego częścią.

§6

 GWARANCJA ORYGINALNOŚCI TEKSTU

 1. Wszelkie materiały dydaktyczne, analizy czy opracowania naukowe czy jakiekolwiek inne teksty realizowane są zawsze na indywidualne zlecenie i zgodnie z wszystkimi wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego.

2. Eredaktorka gwarantuje swoim Zamawiającym następujące współczynniki oryginalności tekstu: a) współczynnik podobieństwa 1: do 20% b) współczynnik podobieństwa 2: do 5% według standardów serwisu plagiat.pl.

3. Każda praca napisana przez Eredaktorkę jest sprawdzana nieodpłatnie w programie plagiat.pl, a raport z tego programu przesyłany jest Zamawiającemu wraz z finalną wersją zamówionego materiału.

4. Raport z serwisu plagiat.pl nie jest równorzędny do raportu otrzymywanego z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, który obowiązuje na polskich uczelniach od 2019 r. Wyniki mogą się więc różnić. 

5. W związku z wprowadzeniem programu antyplagiatowego JSA, który obowiązuje na wszystkich uczelniach podkreślamy, że wiążącym dla Eredaktorki jest raport z plagiat.pl, gdyż raport z JSA podnosi współczynnik o parafrazy z innych prac już obronionych, które nie zostały opracowane przez Eredaktorkę. Z tego też powodu możliwości zniwelowania tego współczynnika są zawsze odpłatne. Opracowane przez Eredaktorkę materiały stanowią wyłącznie pomoc, wsparcie w wytworzeniu samodzielnego materiału przez Zamawiającego

 

§7

POUFNOŚĆ

 1. Eredaktorka zobowiązuje się do zachowania pełnej anonimowości, co do tożsamości Zamawiających.

 2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji jedynie w formie elektronicznej na adres e-mail, jaki wskazał w formularzu zamówienia i jest zobowiązany, aby przekazać Eredaktorce informację o każdorazowej zmianie tego adresu, co umożliwi skuteczność przesyłania korespondencji dotyczącej zamówienia.

3. Serwis chroni anonimowość przekazywanych materiałów i prywatność danych osobowych korzystających z informacji i usług zawartych w ramach witryny podług przepisów prawa, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych.

4. Eredaktorka oświadcza, że nie przekazuje osobom trzecim żadnych danych osobowych Zamawiających, ani też żadnych powierzonych serwisowi materiałów.

5. Dane Zamawiających nie są nikomu przekazywane, odsprzedawane ani udostępniane, traktowane są z najwyższą poufnością.

6. Dane pozyskane w wyniku wykonywania wyceny, bądź realizacji usługi są przechowywane na wysokiej jakości sprzęcie. Dostęp do tychże danych ma jedynie Eredaktorka.

7. W przypadku próby naruszenia Ustawy o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Serwis zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy służby bezpieczeństwa.

8. Podając swoje dane poprzez formularze kontaktowe, Zamawiający wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych.

9. Zamawiający, korzystając z funkcjonujących w ramach Serwisu formularzy kontaktowych, przekazuje swoje dane w sposób wolny i dobrowolny, to jest bez jakiegokolwiek przymusu ze strony Serwisu.

 

§8

REKLAMACJE

 1. Reklamacje i roszczenia dotyczące tekstów będą rozpatrywane po dokładnym pisemnym uzasadnieniu uwag w formie korespondencji elektronicznej

2. Reklamacje uwzględniane są maksymalnie do 14 dni od przesłania całego zlecenia Zamawiającemu.

 

§9

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Indywidualnej, bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli Konsument w tym terminie prześle na piśmie na adres Eredaktorki oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Indywidualnej, o której mowa powyżej. Termin 14 dni jest liczony odpowiednio od daty zawarcia Umowy Indywidualnej, a do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Indywidualnej Zamawiający może (lecz nie musi) wykorzystać wzór stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, wskazanych w ust. 1 powyżej, Eredaktorka w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Zamawiającemu wszelkie dokonane przez niego płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający (jeżeli uiścił opłatę w związku z Umową, od której odstępuje).

3. Prawo do odstąpienia od Umowy ramowej lub produktowej dotyczącej dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Konsument utraci prawa do odstąpienia od umowy.

4. Eredaktorka ma prawo odstąpić od Umowy Indywidualnej zawartej z Zamawiającym w następujących przypadkach: gdy Zamawiający nie uiści należnych opłat, które zostały z nim ustalone szerzej w par. 3 niniejszego Regulaminu, kiedy Zamawiający naruszył którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, a także w innych uzasadnionych przypadkach.

 

§10

PROMOCJE I ZNIŻKI

 1. Eredaktorka może ogłaszać promocje i zniżki na całą ofertę lub na jej część. Promocje i zniżki mogą polegać na okresowej obniżce ceny, dodawaniu do zamówienia bezpłatnych usług.

2. Promocje i zniżki mogą podlegać czasowym lub ilościowym ograniczeniom (dla określonej liczby osób). Eredaktorka określa ogólne zasady promocji oraz zniżek w banerach reklamowych i ogłoszeniach. Szczegółowe informacje mogą być dostępne na Serwisie lub poprzez kontakt z Eredaktorką.

3. Eredaktorka rezerwuje sobie wyłączne prawo do wycofania ofert promocyjnych przed upływem czasu przewidzianego w warunkach promocji lub przed wyczerpaniem liczby osób, którym przysługuje prawo do realizacji usługi na warunkach promocyjnych.

4. Cena Eredaktorki zaoferowana przez Eredaktorkę obowiązuje, chyba, że dojdzie do zwłoki w płatności po stronie Zamawiającego skutkującej przekroczeniem terminu płatności wskazanego w niniejszym Regulaminie. Wówczas Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Ceny Standardowej. Eredaktorka wystawi wówczas korektę do rachunku, korygującą Cenę Promocyjną do wysokości Ceny Standardowej.

5. Na wniosek Zamawiającego Cena Promocyjna może zostać obniżona o 10% wysokości ceny bazowej (Ceny Standardowej dla danego zlecenia) w przypadku opóźnienia z winy Eredaktorki powyżej 48 godzin.

6. Istnieje możliwość uzyskania rabatu 10% w przypadku zamówienia drugiej pracy na minimum 60 stron. Eredaktorka przewiduje również zniżkę za polecenie jego usług innym osobom, które również skorzystają z usług Eredaktorki i zamówią pracę na minimum 60 stron. Wówczas istnieje możliwość uzyskania rabatu w wysokości 10% dla osoby polecającej.

7. Rabaty i upusty kwotowe w ramach promocji nie sumują się.

 

§11

 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Eredaktorki

 1. Eredaktorka nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Zamawiający wykorzysta zamówione materiały. Przygotowany przez Eredaktorkę materiał stanowi dla Zamawiającego niezbędne wsparcie, pomoc w opracowaniu przez niego indywidualnego materiału.

2. W związku z postanowieniami niniejszego Regulaminu Eredaktorka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Zamawiającego lub przez jakiekolwiek osoby trzecie z badań, materiałów, tekstów lub jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów utworów niezgodnie z ustawą o prawie autorskim, niezgodnie z prawem karnym i innymi ustawami, regulacjami i zasadami w z zakresu szkolnictwa wyższego czy regulaminami uczelnianymi. W związku ze zdaniem poprzednim Eredaktorka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niespełnienia przez Zamawiającego m. in. terminów złożenia pracy lub jej części, kosztów czesnego i/lub opłat wpisowych, opłat za przystąpienie do egzaminów dyplomowych, opłat/kar za przedłużenie sesji, opłat/kar za powtarzanie roku, opłat/kar za powtarzanie przedmiotu, opłat/kar za przystąpienie do egzaminów poprawkowych, utraconych przychodów z tytułu nieuzyskania tytułu naukowego i jakichkolwiek innych strat czy szkód. Powyższe postanowienie znajduje zastosowanie zarówno do Zamawiających zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zamieszkujących w państwach trzecich.

§12

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość Serwisu, jej treść, kształt i konstrukcja jest chroniona przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

2. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana, drukowana, powielana, nagrywana na nośniki danych i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób.

 3. Ściąganie, kopiowanie treści Serwisu jest dopuszczalne wyłącznie do niekomercyjnego, prywatnego użytku, chyba, że w danym przypadku określone zostało inaczej.

4. Eredaktorka nie przenosi na Zamawiającego jakichkolwiek praw majątkowych do materiałów opracowanych przez Eredaktorkę w ramach umowy łączącej z Zamawiającym, co oznacza, że jakakolwiek sprzedaż lub nieodpłatne udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim materiałów (wytworzonych przez Eredaktorkę) przez Zamawiającego jest całkowicie niedopuszczalne i zabronione.

5. Niniejszym Eredaktorka informuje, iż przekazane Zamawiającemu materiały zostały przygotowane, jako pomoc, wsparcie w wytworzeniu samodzielnego materiału przez Zamawiającego i nie są podawane do publicznej wiadomości, a jedynie są udostępniane Zamawiającemu w celu jego prawidłowego wykorzystania. Ponadto Eredaktorkinformuje, iż jego intencją jest nieupublicznianie przedmiotowych materiałów.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów otrzymanych od Eredaktorki przed dostępem osób trzecich.

7. Zamawiającemu nie wolno udostępniać otrzymanych od Eredaktorki materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani odpłatnie ani nie nieodpłatnie.

8. Zamawiającemu nie wolno wysyłać, forwardować, przesyłać ani przekazywać w jakiejkolwiek formie i jakąkolwiek techniką materiałów szkoleniowych jakimkolwiek osobom trzecim.

9. Niniejszym Eredaktorka oświadcza, że będzie dokonywać dozwolonych prawem zabezpieczeń wytworzonych przez siebie materiałów, pozwalających na zidentyfikowanie osoby dokonującej naruszenia.

10. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do zachowania w poufności informacji i danych dotyczących:

a) metodyki tworzenia materiału przez Eredaktorkę,

b) hasła dostępu i loginu do konta utworzonego w serwisie,

c) dodatkowych materiałów szkoleniowych edukacyjnych itp. udostępnionych Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy,

 11. Ponadto zakazuje się Zamawiającemu przekazywania osobom trzecim, powielania dla osób trzecich lub rozpowszechniania w inny sposób wśród osób trzecich jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Eredaktorki.

12. Za naruszenie wskazanych w pkt. 6-8, 10 i 11 powyżej zakazów lub nakazów, niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków wskazanych powyżej bądź przekroczenie granic przyznanych uprawnień Zamawiający zapłaci Eredaktorce karę umowną w wysokości 1.000 PLN za każde z naruszeń, płatną bez wezwania, w dniu naruszenia, na rachunek bankowy: 30 1050 1490
1000 0090 4102 6148
W wypadku, gdy szkoda przewyższy wskazaną wysokość kary umownej, Eredaktorka ma prawo dochodzić odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

§13

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Eredaktorka oferuje usługi przygotowywane indywidualnie na zlecenie Zamawiającego. Nie podlegają one dalszej odsprzedaży.

2. Eredaktorka zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do treści Regulaminu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.

3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego oraz Prawa Autorskiego.