You are currently viewing Tematy prac dyplomowych pedagogika
Frame template with happy kids and blackboard illustration

Tematy prac dyplomowych pedagogika

Tematy prac licencjackich z pedagogiki koncentrują się na różnych aspektach związanych z kształtowaniem właściwej postawy życiowej i edukacyjnej. W poniższym zestawieniu przedstawiam ciekawe propozycje na temat pracy licencjackiej w dziedzinie pedagogiki.

Tematy prac licencjackich pedagogika

 • Kreowanie kluczowych kompetencji w XXI wieku u młodzieży.
 • Efektywne sposoby rozwijania zdolności matematycznych u dzieci w wieku szkolnym.
 • Rozwijanie przydatnych nawyków u osób dorosłych.
 • Diagnozowanie najlepszego stylu uczenia się, dla danej osoby.
 • Wartości przekazywane w czasopismach młodzieżowych.
 • Systemy wartości istniejące w danych subkulturach.
 • Sposoby diagnozowania ludzkich predyspozycji.
 • Metody rozwijania koncentracji u dzieci i dorosłych.
 • Wykorzystanie technik przyspieszonego uczenia się w edukacji szkolnej.
 • Kształtowanie właściwych nawyków związanych z zarządzaniem finansami.
 • Korzyści wychowawcze wynikające z gry w szachy.
 • Przemoc w rodzinie.
 • Znaczenie pieniędzy w życiu młodych ludzi. Projekt szkolenia umiejętności młodych dorosłych w zarządzaniu finansami osobistymi.
 •  Praca dydaktyczno-wychowawcza przedszkola a poziom gotowości szkolnej dziecka.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci i uczniów klas I-III poprzez integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
 • Trudności wychowawcze występujące u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • Postawy nauczyciela wobec dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kontekście podejmowania działań pomocowych.
 • Edukacja artystyczna w polskich szkołach a wrażliwość młodych ludzi.
 • Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tematy prac magisterskich pedagogika

 • Wizerunek siebie dorosłych podopiecznych kuratorów sądowych.
 • Sieć i natężenie wsparcia społecznego kobiet – ofiar przemocy w rodzinie.
 • Wsparcie społeczne młodzieży ze specyficzną dysleksją rozwojową.
 • Zaburzenia w zachowaniu u dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie Pogotowia Opiekuńczego w Chełmie.
 • Zachowania seksualne osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
 • Pozycja socjometryczna dzieci z rodzin alkoholicznych.
 • Poziom zachowań agresywnych i funkcjonowanie rodzinne młodzieży — ofiar przemocy w rodzini.
 • Nieprzystosowanie społeczne osób dorosłych nadużywających alkohol będących pod dozorem kuratora sądowego.
 • Uwarunkowania przygotowania do nauki szkolnej dzieci przedszkolnych z ryzykiem dysleksji.
 • Poziom świadomości fonologicznej a ryzyko dysleksji dzieci ze szkół podstawowych.
 • Samoocena i poziom depresji studentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych.
 • Pozycja socjometryczna dziecka a ryzyko dysleksji.
 • Samoocena i poziom wyuczonej bezradności u wychowanków domu dziecka.
 • Poziom empatii młodzieży gimnazjalnej o różnych osiągnięciach szkolnych.
 • Samoocena policjantów francuskich i polskich.
 • Samoocena i poziom empatii studentów kierunków: pedagogika specjalna i pedagogika.
 • Poczucie lęku społecznego młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
 • Stosunek emocjonalny młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową do zachowań problemowych i ryzykanckich.
 • Uwarunkowania wsparcia społecznego dzieci z trudnościami w uczeniu się.
 • Poziom wyuczonej bezradności a samoocena podopiecznych kuratorów sądowych.
 • Postawy rodzicielskie wobec uczniów z zaburzeniami mowy.
 • Wsparcie społeczne rodzeństwa osób z upośledzeniem umysłowym.
 • Zaburzenia w zachowaniu oraz osiągnięcia szkolne uczniów z lekką niepełnosprawnością umysłową i sprawnych intelektualnie.
 • Rola mediów w kreowaniu wizerunku współczesnej kobiety.
 • Poziom depresji i poczucie wyuczonej bezradności młodzieży miejskiej i wiejskiej.
 • Dydaktyczne gry komputerowe jako narzędzie wspomagające proces psychoedukacyjny w gimnazjum.
 • Stosunek emocjonalny gimnazjalistów o zróżnicowanym poziomie samooceny wobec zachowań ryzykanckich.
 • Samoocena a poczucie wsparcia społecznego młodzieży licealnej z trudnościami w uczeniu się.
 • Samoocena dzieci z rodzin niepełnych.
 • Wybrane zaburzenia osobowości u dzieci z rodzin niepełnych.

Znalazłaś/znalazłeś już swój temat pracy z pedagogiki?

Podziel się nim w komentarzu 

Dodaj komentarz